Тематичний архів статей

Облік транспортно-заготівельних витрат У Будівельних Компаніях


Технологічна особливість будівельного бізнесу вимагає регулярних поставок будівельних матеріалів на об'єкти, а також переміщення цих матеріалів між об'єктами будівництва. Таким чином, будівельні компанії неминуче стикаються з транспортно-заготівельними витратами. У цій статті ми розглянемо, які витрати можна вважати транспортно-заготівельними, і яким чином відображати ці витрати в бухгалтерському обліку будівельної компанії.

Транспортно - заготівельні витрати (ТЗВ) у будівельній компанії виникають в результаті поступления материалов по договорам поставки, комиссии и всех вариантах их безвозмездного поступления. Порядок бухгалтерского учета ТЗР определен Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2002 N119н. К транспортно-заготовительным расходам можно отнести следующий перечень затрат:

расходы на оплату услуг транспортных организаций, осуществляющих перевозку приобретенных строительных материалов; комиссионные вознаграждения, выплаченные посредническим организациям по договорам комиссии. Подобные расходы возникают, если закупкой материалов занимается посредническая организация; расходы на оплату информационных и консультационных услуг, связанных с приобретением строительных материалов; оплата таможенных пошлин и сборов, возникающих в результате поставки строительных материалов; расходы на оплату погрузочно-разгрузочных работ организациям, обеспечивающим доставку материалов; расходы на оплату услуг хранения строительных материалов на железнодорожных станциях, в портах, на пристанях и в прочих местах хранения; расходы на содержание складов, заготовительных пунктов, собственных служб участвующих в процессе заготовки строительных материалов; командировочные расходы сотрудников, осуществляющих заготовление строительных материалов; стоимость потерь материалов в пути в пределах норм естественной убыли; иные расходы, непосредственно связанные с процессом приобретения и заготовления строительных материалов.

Порядок отражения ТЗР в бухгалтерском учете будівельної організації, згідно з методичними вказівками, може здійснюватися одним з таких способів:

відображатися у складі вартості придбаних будівельних матеріалів; відбиватися відокремлено, у вигляді витрат на підготовка і придбання будівельних матеріалів.

Розглянемо докладніше ці способи відображення заготівельних витрат.

Відображення ТЗВ у складі вартості придбаних матеріалів.

При даному способі відображення транспортно-заготівельні витрати можуть:

включатися безпосередньо у фактичну собівартість придбаних будівельних матеріалів і відображатися на рахунках обліку матеріалів. Даний спосіб є дуже трудомістким і вимагає оперативного надходження інформації про транспортно-заготівельних витрат по кожній партії матеріалів. Таким чином, даний спосіб застосовується при обмеженій номенклатурі матеріалів і невеликій кількості поставок, що в будівельних організаціях буває вкрай рідко; включатися в собівартість будівельних матеріалів, але обліковуватися на окремому субрахунку «ТЗР» рахунку 10 «Матеріали».

Відображення ТЗВ у вигляді витрат на підготовка і придбання будівельних матеріалів.

При даному способі ТЗВ відображаються відокремлено, на рахунку 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей".

При обліку ТЗВ осібно, на окремих субрахунках, необхідно забезпечити зв'язок цих витрат з будівельними матеріалами у вигляді деталізації ТЗВ за групами матеріалів або партіям поставок. Методичними вказівками дозволяється вести облік ТЗВ без деталізації у двох випадках:

якщо немає значного розходження в питомій вазі ТЗВ для груп матеріалів, тобто транспортно-заготівельні витрати приблизно однакові для різних видів або груп матеріалів; у випадках неможливості віднесення ТЗВ по конкретних видах або групами матеріалів.

Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з будівельним матеріалам, переданим на об'єкти будівництва, підлягають щомісячному списанню на рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображений витрата матеріалів . Іншими словами, якщо в звітному періоді на витрати по будівництву об'єктів відбили витрата матеріалів (руху на дебет рахунку 20 «Основне виробництво»), то на цей же рахунок обліку витрат необхідно відобразити транспортно-заготівельні витрати. Причому сума списання ТЗВ розраховується пропорційно сумам відпустки будівельних матеріалів, до яких ці ТЗВ відносяться. Розглянемо розподіл транспортно-заготівельних витрат на прикладі.

Вихідні дані:

залишок будівельних матеріалів на початок місяця становить 170 000 рублів; залишок ТЗВ, що відносяться до цих матеріалів, на початок місяця становить 21 000 рублів; надійшло за звітний місяць будівельних матеріалів на суму 60 000 рублів; сума ТЗВ, що виникли в результаті постачання матеріалів, склала 12 000 рублів; за звітний місяць було списано будівельних матеріалів на суму 80 000 рублів, у т.ч. 27 000 рублів на загальногосподарські потреби (рахунок 26), 53 000 рублів на виробництво (рахунок 20);

Розрахунок сум розподілу ТЗВ:

визначимо коефіцієнт відношення суми ТЗВ до вартості матеріалів. Для цього складемо суми залишку і надходження ТЗВ за звітний місяць, і вийшло значення розділимо на суму залишку і надходження будівельних матеріалів за той же місяць.

У результаті отримаємо: К = (21 000 12 000)/(170 000 60 000) = 0.1435.

Тобто відсоток сум ТЗВ у вартості будівельних матеріалів становить 14.35%;

використовуючи отриманий коефіцієнт К, визначимо суму ТЗВ, що відноситься до відпущеним на об'єкти будівництва та загальногосподарські потреби матеріалами. Для цього суму списаних матеріалів помножимо на отриманий коефіцієнт. У результаті отримаємо такі дані: 27 000 * 0.1435 = 3 874.5 рублів - сума ТЗВ, що відноситься на загальногосподарські потреби (рахунок 26); 53 000 * 0.1435 = 7 605.5 рублів - сума ТЗВ, що відноситься на об'єкти будівництва (рахунок 20);

Таким чином, у звітному місяці повинно бути списано 11 480 рублів ТЗВ.

Пунктом 88 Методичних вказівок визначений принципово новий порядок списання ТЗВ: ТЗВ можуть наприкінці звітного періоду відразу списуватися на рахунки обліку витрат або продажів (інших витрат).

Такий порядок обліку ТЗВ може застосовуватися тільки в тому випадку, якщо розмір даних витрат не перевищує 10% облікової вартості матеріалів. Підприємство в обліковій політиці має вказати, який спосіб списання ТЗВ буде застосовуватися. У силу того, що положення облікової політики протягом одного звітного року не можуть бути змінені, у бухгалтерському обліку слід застосовувати тільки один із способів списання ТЗВ.


  Схожі новини: {related-news}