Тематичний архів статей

Оцінка фінансової стійкості підприємства


Основою стабільного стану будь-якого підприємства в ринковій економіці виступає його стійкість, аналіз якої потрібно проводити систематично і поглиблено. Фінансова стійкість компанії залишається однією з найважливіших характеристик фінансово-економічного становища і пов'язана з ступенем його залежності від основних кредиторів та інвесторів. Фінансова стійкість компанії передбачає, що ресурси, які вкладені в господарську діяльність, повинні бути окупними за рахунок грошових та інших надходжень від ведення бізнесу, а отриманий прибуток повинна бути основою самофінансування і автономності компанії від зовнішніх кредитних джерел формування її активів.

У системі складових елементів фінансової безпеки підприємства фінансова стійкість посідає одне з чільних місць. Необхідним є пошук шляхів досягнення певного рівня фінансової стійкості. Для забезпечення фінансової безпеки під час ведення господарської діяльності в перспективі необхідно визначати конкретний рівень фінансової стійкості і здійснювати її кількісну оцінку. Велике значення має визначення «необхідного рівня» фінансової стійкості, ряд чинників, які зумовлюють кордон стабільного стану, обгрунтованості методичних підходів її оцінки, особливо в умовах кризового періоду в економіці. Кожне підприємство повинно визначити цей рівень з урахуванням галузевої приладдя і власних унікальних особливостей. Низький рівень фінансової стійкості підприємства призводить до його неплатоспроможності і неможливості здійснювати инвестиции, а высокий уровень содействует созданию «лишних» запасов и резервов, в связи с чем возрастают расходы на них содержание, наблюдается недополучение прибыли и торможение темпов экономического роста предприятия.

Определение стандартизированной границы финансовой устойчивости является сложным процессом. Каждое предприятие функционирует и осуществляет свою операционную деятельность в условиях определенного экономического среды. Условия ведения хозяйственной деятельности определяются фазой развития экономической системы. Существует ряд макроэкономических факторов, на которые предприятие не может осуществлять влияние в следствии объективных причин, которые, в свою очередь, воздействуют на эффективность его хозяйственной деятельности, ликвидность активов, платежеспособность и финансовую устойчивость, например рынок форекс і його валютні ризики. На кожному етапі життєвого циклу вплив макроекономічного середовища залишається значним, але особливо його значимість зростає на такій стадії розвитку економічної системи, як фінансова та економічна криза. Вплив макроекономічних чинників відчувають всі без винятку підприємства, проте характер впливу на фінансову стійкість залежить від специфіки діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання. Внутрішні чинники, які впливають на фінансову стійкість, відображають специфіку діяльності і обумовлюються стадією життєвого циклу самого підприємства.

Набір ключових показників фінансової стійкості складається з:

- Рентабельності ведення діяльності компанії;

- Наявність і динаміка звернення основних і оборотних активів;

- Ефективність застосування власних та кредитних фінансових засобів;

- Рівень фінансової незалежності бізнесу;

- Платоспроможність і ліквідність.

Фінансово стійким можна вважати такий господарюючий суб'єкт, який здатний за рахунок власних ресурсів окупати засоби, які інвестовані в необоротні активи, не припускають невиправдано високого рівня дебіторської та кредиторської заборгованості і виконує всі свої зобов'язання у чітко визначені терміни.

Іншими словами, управління фінансовою стійкістю підприємства - це управління станом його фінансових ресурсів, їх розподілом і використанням, яке забезпечує перспективний розвиток на основі збільшення прибутку і капіталу за умови збереження платоспроможності і кредитоспроможності на прийнятному рівні ризику. Таким чином, фінансова стійкість створюється в на всіх етапах ведення виробничо-господарської діяльності і є найважливішим компонентом загальної фінансової безпеки компанії.


  Схожі новини: {related-news}