Тематичний архів статей

Особливості Антикризового Управління


В умовах глобальної фінансової кризи для підприємства особливого значення набуває питання комплексного та ефективного управління його фінансовими результатами, управління якими в умовах кризи розглядається як одна з функціональних стратегій, яка орієнтована на створення економічних умов для відшкодування постійних і змінних операційних витрат підприємства, повної і своєчасної сплати всіх видів податків і обов'язкових платежів і забезпечення отримання цільової чистого прибутку.

Єдиного загального визначення кризи у всесвітньо відомих економістів не існує. Економічна криза являє собою певну ситуацію, яка складається з великої кількості фінансово-економічних проблем, а ресурсів для них рішення у менеджерів обмежено кількість. Діяльність підприємства за таких умов знаходиться під загрозою і легко може опинитися в кризовому стані.

У сучасній теорії економічна криза розглядається також як об'єктивно необхідний процес, який дає поштовх для модернізації всієї фінансово-економічної діяльності підприємства.

Імовірність настання кризи існує в розвитку будь-якого підприємства. У період функціонування підприємства можуть відбутися різні відхилення, які призводять до небажаного розвитку, неможливості здійснювати инвестиции и поставить под угрозу существования предприятия. Поэтому существует необходимость определения основных факторов, которые служат причиной кризисный развития предприятия.

Факторы кризиса – это внутреннее и внешнее условия деятельности предприятия, наступление который приводит к кризисному состоянию.

1. Внешние факторы (независимые от деятельности предприятия). В свою очередь, они делятся на подгруппы: общеэкономические факторы развития страны. В состав этих факторов входят только те, которые влияют на хозяйственную деятельность данного предприятия (инфляция, убыль объема национального дохода, налоговая система, доходы населения, законодательство); рыночные факторы. При исследовании таких факторов рассматриваются негативные для предприятия тенденции развития товарных и финансовых рынков (емкость рынка, монополизм, соотношение спроса и предложения, нестабильность фондового, валютного, финансового рынков); другие внешние факторы, такие как валютные риски рынка форекс . Їх склад підприємство визначає самостійно.

2. Внутрішні чинники (залежні від діяльності підприємства). Вони також діляться при проведенні аналізу на 3 підгрупи в залежності від характеристик формування грошових потоків: фактори, пов'язані з виробничою діяльністю (маркетинг, структура поточних витрат, неефективний виробничий менеджмент, недостатньо диверсифікований асортимент); фактори, пов'язані з інвестиційною діяльністю (неефективний фондовий портфель, висока тривалість будівельно-монтажних робіт, суттєві перевитрати інвестиційних ресурсів); фактори, пов'язані з фінансовою діяльністю (неефективна фінансова стратегія, зростання дебіторської заборгованості, висока вартість капіталу, перевищення допустимих меж фінансових ризиків).

Проведені дослідження щодо теоретичного узагальнення кризового стану підприємств дозволяють сформулювати визначення поняття "криза" як зміна тенденцій чи переломний етап в життєдіяльності системи (організації), що оновлює її і потребує якісно новому реагування. Також розглянуті можливості виходу з кризового стану підприємства за допомогою розробки та впровадження фінансової стратегії, а саме процесу реінжинірингу, який є однією з найбільш ефективних фінансових інновацій для підприємства.


  Схожі новини: {related-news}