Тематичний архів статей

Формування інформаційної культури особистості в процесі навчання


Людство за останні десятиліття зіткнулося з досить серйозною проблемою - справжнім інформаційним бумом. Ми повною мірою пізнаємо всі «принади» роботи з великими потоками інформації. Маючи можливість доступу до світового інформаційного простору, завдяки різним інтернет-службам, можна працювати вдома з бібліотеками світу, з матеріалами десятків газет, журналів, дисертаційними матеріалами і так далі, можна майже миттєво встановлювати зв'язок з будь-якою точкою нашої планети і спілкуватися в Інтернеті з людьми з різних країн світу, в кінці-кінців, просто здобувати вищу освіту . Але при цьому потрібно вміти швидко обробляти цю інформацію і поміщати результати обробки там, де їх легко можна буде знайти в потрібний час. Інакше користі від цієї інформації буде не більше, ніж від непотребу, а ми будемо отримувати необхідну нам інформацію і не розуміти при цьому її значення і сенсу. Сучасному, інтелігентній і освіченій людині необхідно вміти орієнтуватися у великих потоках інформації.
У вересні експериментальним групам студентів першого курсу, які навчаються дистанційно , Було запропоновано кілька завдань: згорнути текстову інформацію за допомогою графічного систематизатора; розкрити зміст тексту, представленого в блок-схеми або матриці; виконати аналіз тексту і визначити його достовірність; розробити графічну або табличну модель одного із процесів; виконати класифікацію запропонованих понять; працюючи в групі раціонально розподілити ролі та обсяг роботи і т.п. На жаль, із завданнями впоралися менше половини студентів. Майже аналогічні результати були отримані і в експериментальних групах учнів старших класів. Можна відзначити, що система навчання як учнів, так і студентів прийомам такої діяльності не сформована, наслідком чого є недостатній рівень інформаційної культури як студентів, так і школярів.
Під інформаційною культурою особистості ми розуміємо певні норми поведінки людини в інформаційному суспільстві, його вміння спілкуватися з системами штучного інтелекту, вміння користуватися глобальними та локальними інформаційно-обчислювальними мережами і т.д. Ця культура включає, на нашу думку, у собі здатність людини усвідомити і освоїти інформаційну картину світу як систему символів і знаків, прямих і зворотних інформаційних зв'язків, вільно орієнтуватися в інформаційному суспільстві, адаптуватися до нього.
Важливість формування інформаційної культури в учнів полягає ще й у тому, що вона необхідна для успішного навчання в школі, у вузі, для ефективної соціальної адаптації, для успішного входження в професію. Крім того, інформаційна культура необхідний компонент освіченості та інтелігентності сучасної особистості. Отже, її формування підвищує конкурентоспроможність учнів, незалежно від того, чи будуть вони займатися інтелектуальною роботою чи ні. У сучасній школі існує і предмет, самою природою якого призначено сприяти формуванню інформаційної культури учнів, - інформатика.
Одним з ефективних засобів вирішення означеної вище проблеми є реалізація педагогами на навчальних заняттях з інформатики технології адаптивного навчання. Сутність даної технології відповідно до гіпотези А.С. Граніцкой полягає в особливій організації процесу навчання, де від 60 до 80 відсотків часу на уроці педагог може працювати з дітьми індивідуально за спеціальним планом. Причому ця індивідуальна робота спрямована не на подолання труднощів в освоєнні дитиною того чи іншого навчального змісту, а на навчання його прийомам самостійної діяльності. Процес навчання в цій технології є два паралельно йдуть процесу. Поки весь клас працює самостійно, виконуючи якесь завдання, педагог навчає тих, хто сам поки не вміє це робити. Таким чином, всі діти в класі у такого педагога поступово вчаться ставити гіпотези, формулювати проблеми, обробляти різними способами текстову інформацію, відбирати з неї необхідні відомості, критично ставитися до пропонованих відомостями, вибудовувати логіку свого виступу, аналізувати висловлювання свої і чужі і так далі. Педагог, який використовує цю освітню технологію, сприяє формуванню та розвитку інформаційної культури учнів, тому що він створює умови для самостійного усвідомленого вибору кожним учнем своєї стратегії поведінки, способу існування, напрямів самореалізації та самовдосконалення в контексті людської культури. А це означає, що діти отримують досвід активної взаємодії з навколишнім їх соціальним середовищем, що, безсумнівно, робить позитивний вплив на формування їх особистості.
Відомо, що залежно від наявних потреб і мотивів формується особистість з активною (активно впливає на оточення) життєвою позицією або пасивної (пасивно приймає цілі, ціннісні орієнтації групи). Тому інформаційна культура необхідна особистості, яка прагне активно впливати на навколишнє, особистості з активною життєвою позицією.
Технологія адаптивного навчання була апробована вчителями інформатики багатьох загальноосвітніх закладів міста Кірова і Кіровської області. Педагоги відзначають в учнів, з якими вони працюють в цій технології, такі прогресивні зміни: усвідомлення необхідності освоєння нових способів роботи; з'ясування різниці між традиційними і новими способами роботи; виникнення бажання долати труднощі, що виникають; поява мотивації на подальше освоєння нового; усвідомлення причин власних невдач і причин своєї успішної діяльності; виникнення бажання закріпити найбільш вдалі способи роботи як норму і т.д. Ця технологію також успішно реалізували студенти факультету інформатики під час педагогічної практики в школах міста Кірова і Кіровської області. Їх досвід підтвердив той факт, що технологію адаптивного навчання можна розглядати як один із ефективних засобів управління формуванням і розвитком інформаційної культури як компонента інтелігентності особистості, в тому числі і на уроках інформатики.
На наш погляд технологія адаптивного навчання є досить універсальним засобом, що сприяє формуванню інформаційної культури не тільки в школі, але й у вузі. Інформаційному суспільству потрібні грамотні люди, здатні обробляти великі потоки інформації за допомогою сучасних комп'ютерних технологій. Наше суспільство формує соціальне замовлення освіти на підготовку таких фахівців. Отже, повинні з'явитися спеціальні програми навчання майбутніх фахівців, методичної їх підготовки і перепідготовки, а також програми підтримки таких інноваційних процесів у кожному конкретному навчальному закладі.
 


  Схожі новини: {related-news}